سمینار علمی

دومین سخنرانی علمی سال 1400 تحت عنوان " کاربرد باکتریوسین ها در غذاهای دریایی تازه و فرآوری شده" توسط آقای مهندس افشین فهیم،...

ادامه خبر

1400/5/23