سومین جلسه ترویجی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، روز دوشنبه مورخ 10 آبان 1400 سومین جلسه ترویجی با هدف بررسی تعدادی از رسانه...

ادامه خبر

1400/8/15