انتشارات
سه شنبه 1 شهریور 1401    
بازدید: 913
 عنوان کتاب: میکروب شناسی ماهی و غذاهای دریایی
مترجم: مهندس افشین فهیم
   ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
 
=======================================================================================================================================
عنوان کتاب: میکروب شناسی ماهی و غذاهای دریایی
مترجم: مهندس افشین فهیم
ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور