انتشارات
سه شنبه 1 شهریور 1401    
بازدید: 1292
 عنوان کتاب: میکروب شناسی ماهی و غذاهای دریایی
مترجم: مهندس افشین فهیم
   ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
=================================================================================================
عنوان کتاب: ایمنی و بهداشت غذاهاي دریایی
تالیف: دکتر مینا سیف زاده
ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
 
================================================================================================= 
عنوان کتاب: علوم غذاهاي دریایی (پیشرفت در شیمی، فنآوري و کاربرد آنها)
مترجمین: دکتر مینا سیف زاده، دکتر ذبیح اله بهمنی و خانم مهندس فرحناز لکزایی
ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور