سخنرانی علمی

هفتمین سخنرانی علمی سال 99 تحت عنوان " پلی ساکارید آلژینات: معرفی، روش استخراج و کاربردهای آن " توسط سرکار خانم مهندس سمیرا جدی،...

ادامه خبر

1399/10/13

سخنرانی علمی

ششمین سخنرانی علمی سال 99 تحت عنوان " پژوهش های کاربردی با رویکرد استارتاپی" توسط آقای مهندس سید محمد تکریمی، مورخ 19/8/99در سالن...

ادامه خبر

1399/10/15

سخنرانی علمی

پنجمین سخنرانی علمی سال 99 تحت عنوان " جهش تولیددر سایه پژوهش‌های کاربردی و اثربخش " توسط سرکار خانم مهندس معصومه رهنما سنگاچینی،...

ادامه خبر

1399/10/15