به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، دوشنبه 21 خرداد 1403 دوره آموزشی با عنوان " ایمنی میکروبی ماهی و فرآورده های دامی "ویژه بهره برداران و کارشناسان، بصورت وبیناری توسط افشین فهیم محقق مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد.
موضوعاتی همچون ایمنی میکروبی ماهی و محصولات ماهی، شیوع عوامل بیماری زای انسانی رایج در ماهی و فرآورده های ماهی، گونه سالمونلا، لیستریا مونوسیتوژن، آئروموناس هیدروفیلا، بقاء عوامل بیماری‌زای انسانی مشترک و نوظهور در محصولات ماهی، میکرو ارگانیسم های عامل فساد و تشکیل مخاطرات شیمیایی، متاژنومیک شاتگان و استراتژی های کنترل طی این دوره تدریس شد.
شایان ذکر است در این دوره آموزشی 50 نفر از محققین و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و بهره برداران حضور داشتند و در پایان به پرسش های مطرح شده از سوی حاضرین دوره توسط ارائه دهنده پاسخ داده شد.