به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، بازدید میدانی محمدرضا فایضی مدیر حراست موسسه به همراه کامبیز خدمتی مدیر حراست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان از مجموعه مرکز صورت گرفت. ابتدای بازدید، محیط پیرامون مرکز، واحد خط تولید فرآورده های شیلاتی، آزمایشگاه ها، تاسیسات، انبارها، بخش های اداری مجموعه و سیستم دوربین های حفاظتی- حراستی و موجودی اموال- تجهیزات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این بازدید ایشان از نزدیک در جریان روند فعالیت ها و فرآیند تولید فرآورده های متنوع شیلاتی قرار گرفت. سپس نشست صمیمانه ای همراه با ارائه گزارش مختصر از عملکرد همکاران مرکز برگزار شد و هریک از همکاران در راستای ملزومات اداری، امنیتی و منابع انسانی مورد نیاز مرکز و چالش های موجود و پیش رو، نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.