پیرو برگزاری پیش رویداد "کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیلاتی "مورخ 19 و 20 شهریور 1401 و مسائل مطرح شده در کارگروه فرآوری، فرآورده‌های بیولوژیک و اقتصادچرخشی آبزیان، لیست نیازهاي فناورانه احصاء شده این حوزه به قرار جدول پیوست می‌باشد. لذا از کلیه فناوران، محققان، دانشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري کشور و ... که می توانند برای حل مشکلات و نیازهای اعلام شده، پیشنهادات کاربردی در قالب پروپوزال های علمی ارائه نمایند، دعوت بعمل می آید. مزید اطلاع ارسال ایده و طرح از طریق سایت رویداد به نشانی https://iefeifsri.areeo.ac.ir تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 7/10/ 1401 امکانپذیر می باشد.