به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، روز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت 1401 اولین جلسه ترویجی با هدف بررسی عناوین رسانه های ترویجی همکاران در سالن جلسات مرکز برگزار گردید.
در این جلسه عناوین رسانه های ترویجی، پیرامون چندین موضوع از جمله ضایعات و زائدات آبزیان، غنی سازی با روغن ماهی، تولید و کاربرد بسته بندی‌های هوشمند، پسماندهای فرآوری میگو، کاربرد جلبکهای خلیج فارس و دریای عمان ، تولید ژلاتین، سس میگو و مقایسه دودی گرم و صنعتی ارزیابی شد. پس از جمع بندی نظرات، 20 مورد از عناوین رسانه‌ها ( 3 مورد بروشور، 4 مورد پادکست،2 مورد نشریه فنی، 5 مورد مقاله علمی ترویجی، 2 مورد پوستر، 3 مورد اسلاید ویژن، 1 مورد یادداشت علمی)، تایید و قرار شد پس از تهیه مطالب و داوری در کارگروه ترویج، در قالب رسانه های ترویجی برای بهره برداری جامعه صنایع شیلاتی کشور، به نحو مقتضی منتشر و در اختیار قرار گیرد.