نخستین سرفصل آموزشی سال 1401 از بسته آموزشی فرآوری و ارزیابی کیفیت آبزیان و محصولات شیلاتی، تحت عنوان " ساختار و خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی ماهی" توسط مهندس مینا احمدی، صبح روز یکشنبه مورخ 1401/1/28در محل سالن همایش مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان ارائه گردید...
نخستین سرفصل آموزشی سال 1401 از قرارداد آموزشی منعقد شده با شرکت الماس آدرین پارس وابسته به هولدینگ تعاونی تولیدی 21 بیضاء، تحت عنوان "ساختار و خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی ماهی" با هدف توانمندسازی کارکنان آن شرکت ارائه گردید. در این جلسه ساختار ماهی، ترکیبات و خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بدن ماهی و نقش آنها در کیفیت و ماندگاری محصول خام و فرآورده های نهائی در قالب یک کارگاه تئوری شرح داده شد. این بسته آموزشی با هدف و سرفصل های فرآوری و ارزیابی کیفیت آبزیان و محصولات شیلاتی همراه با برگزاری کارگاه های تنوری و عملی توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان در 12 جلسه 2 ساعته برگزار خواهد شد.