به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، روز شنبه مورخ 1400/10/4 دکتر قائدنیا معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی و مهندس فائضی مدیر حراست موسسه به اتفاق مهندس تکریمی مشاور ریاست موسسه، دکتر بورانی رئیس، دکتر میرهاشمی نسب معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و مهندس خدمتی مسئول حراست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با هدف بازدید از روند پیشرفت و فعالیت های قابل اجرا در قالب تعهدات قرارداد مشارکت تولیدی فیمابین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و شرکت الماس آدرین پارس و همچنین چگونگی انجام قراردادهای پژوهشی و تجاری سازی بخشی از دستاوردهای موسسه، با شرکت مذکور در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان حضور یافتند. در جلسه برگزار شده با حضور مدیران شرکت، ضمن تقدیر و تشکر از سرپرست و همکاران مرکز برای اقدامات انجام شده، درخصوص چگونگی پیشبرد همکاری های پژوهشی مشترک، واگذاری آزمایشگاه‌ها و برخی از اتاق های اداری مرکز به شرکت الماس آدرین پارس بحث و تبادل و نظر گردید. توافق های صورت گرفته طی صورتجلسه ای تنظیم و به امضای طرفین رسید.