به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، نخستین جلسه اتاق فکر این مرکز صبح روز یکشنبه مورخ 1400/3/9با هدف توجیه اعضا و بررسی عناوین الویت های تعیین شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
دکتر سید حسن جلیلی سرپرست مرکز، در ابتدای جلسه ضمن مرور تعاریف، اهداف و وظایف تعریف شده برای ساختارهای اتاق فکر در سازمان های پویا و پیشرو، به مزایای تشکیل این اتاق در مرکز برای شناسایی فرصت ها و تهدیدها، تقویت همکاری ها و استفاده از خرد جمعی برای پیشبرد هرچه سریعتر امور پژوهشی و ترویجی اشاره نمود. ایشان همچنین تشکیل این اتاق را راهکاری کارآمد برای به روزرسانی و ارائه ایده های خلاقانه برشمرد. در ادامه دکتر مینا سیف زاده به عنوان دبیر شورا، محورهای ابلاغ شده از سوی موسسه را ارائه نمود، همزمان بحث و بررسی توسط همکاران شرکت کننده در جلسه صورت گرفت. الویت های مرکز شامل بررسی ساختار و پست های سازمانی، بررسی راهکارهای تجاری سازی پ‍روژه های خاتمه یافته و تدوین برنامه های آینده، از جمله عناوین پروژه ها و فعالیت های 1401، برای مطرح شدن در جلسات آینده مورد توافق قرار گرفت. همچنین تصمیم گرفته شد تا نقش و سهم مرکز در طرح های کلان ابلاغی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در جلسات اتاق فکر مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. مقرر گردید با توجه به تنوع و حجم موضوعات، جلسه پیش از موعد اتاق فکر مرکز روز چهارشنبه تاریخ 3/19/ 1400 تشکیل گردد.