روز دوشنبه مورخ 1400/3/4، جلسه پشتیبانی و مانع زدایی‌ها جهت تسریع در راه‌اندازی تولید با حضور آقای مهندس عبودي مدیرعامل و آقای مهندس آتش زبان نماینده تام‌الاختیار شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضاء و آقای دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزي و پشتیبانی موسسه، آقاي دکتر جلیلی سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، آقاي مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه، آقاي مهندس نامدار مدیر مالی موسسه، آقاي مهندس آذینی مدیر اداري و پشتیبانی موسسه، آقاي مهندس رضوانی مدیر برنامه ریزي و بودجه موسسه، آقاي مهندس فراهانی مشاور فنی موسسه و آقاي مهندس همتی مدیر فنی مرکز ملی به منظور به‌سازي و نوسازي و هرگونه تغییرات در تاسیسات و تجهیزات در محل مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل شد و توافقات لازم حاصل گردید.