طبق برنامه ریزی انجام شده، روز چهارشنبه، مورخ 99/12/6 گزارش عملکرد تحقیقاتی، ترویجی و عمرانی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان توسط دکتر سید حسن جلیلی، سرپرست مرکز بصورت وبینار ارائه گردید.
دکتر جلیلی، در گزارش عملکرد مرکز ملی فرآوری آبزیان، گفت: یک فقره پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج، 2 فقره پروژه کاربردی فناورانه و 5 یافته قابل ترویج، در کارنامه فعالیت های سال جاری مرکز به ثبت رسیده است.
رئیس مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان افزود: تولید ژلاتین از فرآورده های جانبی آبزیان، فناوری استفاده از ضایعات ماهی در تولید فرآورده های با ارزش افزوده و ترویج مصرف فرآورده تخمیری سُس میگو از مهمترین یافته هایی هستند که قابلیت ترویج داشتند.
چاپ دو جلد کتاب، 4 مقاله علمی و پژوهشی معتبر داخلی، 5 مقاله علمی ترویجی معتبر و یک مقاله علمی پژوهشی خارجی، از برجسته ترین فعالیت های انتشاراتی مرکز محسوب می شوند.
3 هزار نفر ساعت آموزش بهره برداران، 120 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی و 80 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه از مهمترین فعالیت های ترویجی این مرکز بود که دکتر جلیلی به آنها اشاره کرد.
وی بخشی از مهمترین اولویت های پژوهشی این مرکز برای سال آینده را اینچنین عنوان کرد: دستیابی به دانش فنی تولید کنسرو تون فراسودمند، تولید پایلوت ژلاتین ماهی از پسماندهای فرآوری آبزیان، دستیابی به دانش فنی تولید نوشیدنی های فراسودمند با استفاده از کلاژن حاصل از پوست و استخوان کپور نقره ای، تولید محصولات با ارزش افزوده از صدف خوراکی، بررسی استفاده از پوست ماهی تیلاپیا برای مصارف پزشکی، روش های سریع ارزیابی کیفیت آبزیان و ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبزیان.
در ادامه، دکتر بهمنی، با اشاره به اهمیت مرکز یونیدو، گفت: بحث فرآوری آبزیان، یکی از اهداف غایی تحقیقات شیلاتی است. زیرا در نهایت منجر به افزایش مصرف سرانه آبزیان در کشور خواهد شد.
افزایش مشارکت با بخش خصوصی، راه اندازی شورای راهبری فرآوری آبزیان، همکاری با مراکز علمی، دانشگاه ها و کارخانه های بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران در فرآوری آبزیان، از مهمترین پیشنهادات دکتر بهمنی برای این مرکز بود.
وی در پایان، افزود: با توجه به ایجاد شبکه آبزی پروری، انتظار می رود در سال آینده، شبکه فرآوری آبزیان نیز با محوریت آن مرکز شکل بگیرد. همچنین پیشنهاد گردید برای برگزاری دوره های آموزشی ترویجی فرآوری آبزیان، برنامه ای برای سال آینده تدوین شود.