در این جلسه ابتدا آقای مهندس زارع، قائم مقام محترم بخش تحقیقات فرآوری آبزیان ، گزارشی در رابطه با روند پیشرفت فعالیتهای تحقیقاتی محقیقن ارائه نمودند. در ادامه ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جزئیات اجرایی طرح ترویجی مذکور را جهت شروع سریع فاز اجرایی طرح، تفکیک کردند.