در این جشنواره پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به صورت غرفه مستقل حضور فعال داشته که دستاوردهای بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در غالب بنرهای تحقیقاتی، محصولات فرآوری آبزیان، بروشور، پایان نامه، گزارش نهایی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی در معرض نمایش عموم قرار گرفت.همچنین چهار نفر از محققین بخش تحقیقات فراوری آبزیان ضمن بازدید از غرفه های علمی- تحقیقاتی دیگر در غرفه پژوهشکده حضور و توضیحاتی از فعالیتهای پژوهشی برای بازدیدکنندگان از غرفه ارائه نمودند .