مهندس کمالی در این ارائه اشاره کرد:

یکی از بزرگترین چالشها در صنعت ماهیان تجاری، تکرار رنگ طبیعی ماهیان در محیط پرورشی می باشدکه عملیاتهای زیادی صورت گرفته است؛ به دلیل رنگ مات ماهیان در عرضة بازاری موفق ماهیان با شکست رو به رو شده اند، لذا محصولات مختلفی به منظور کم کردن این مشکل، ارائه شده اند ولی هیچ یک از آنان به طور موثر و به طور مداوم به عنوان رنگدانه کارتنوئید عمل ننموده اند . رنگدانه های مختلف کارتنوئیدی، به منظور افزایش رنگ در جیرة غذایی به کار گرفته شده اند. امیدوارکننده ترین کارتنوئیدها، که اثبات نمودند در افزایش رنگ موفق می باشند رنگدانه آستازانتین است که بهبود  قابل توجهی را در رنگ گوشت ماهیان پرورشی مانند قزل آلای رنگین کمان و پوست ماهیان زینتی مانند  گورامی وگوپی نشان داده است. کارتنوئیدها گسترش جهانی دارند و از کلاسه های مهم رنگدانه در ارگانیسمها می باشند. از آنجاییکه صنعت غذایی در جستحوی منبعی طبیعی و سازگار با محیط زیست از رنگدانه ها برای بهبود رنگ بندی و افزایش پذیرش تجاریست پتانسیلی عظیم برای استفاده از کارتنوئیدهای طبیعی با بنیان گیاهی برای رنگدانه سازی در آبزی پروری وجود دارد.در نهایت می توان گفت که صنایع غذایی آبزی پروری به سمتی پیش می رود تا  محصولات خود را با تغییری مشخص به دور از  مواد اولیه سنتتیک و مواد رنگی سنتتیک، همانند محصولات طبیعی ارتقاء بخشند.

 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.